Design a site like this with WordPress.com
Per començar

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ

ESTATUTS ASSOCIACIÓ ARTESANS TERRES DE L’EBRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1                                                                       

La denominació, els fins i domicili
Article 1
Amb la  denominació “Associació d’Artesans de les Terres de l’Ebre”, d’ara endavant Aart.TEbre, es constitueix per duració indefinida una Associació amb personalitat jurídica pròpia, que regularà les seves activitats d’acord amb els presents estatuts i d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Article 2
 Aart.TEbre té els objectius següents:
a) Promoure els oficis artesans amb totes les seves formes possibles, entenent que el treball d’ofici, creatiu, passa per recuperar i actualitzar les formes tradicionals, però també obrint pas a oficis de nova creació.
b) Col·laborar amb la promoció dels artesans a nivell local i de les Terres de l’Ebre, tant per aconseguir incentius per fires monogràfiques o multisectorials, promoció dels seus productes, segell de qualitat de l’artesania Ebrenca.
c) Contribuir en la formació i el foment de nous/ves artesans/es i recuperar o recercar documentació artesanal de les comarques Ebrenques. En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
Per a la concreció d’aquestes finalitats l’associació té previst desenvolupar les següents activitats, que a continuació es determinen amb caràcter no limitatiu:
Esdevenir nexe d’unió entre els diferents grups d’artesans amb l’objectiu de mantenir intercanvis d’informació sobre les respectives activitats i projectes, tot vetllant perquè, també s’observi la legislació vigent que els sigui aplicable, així com els seus respectius estatuts.
Destacar els productes artesans que defineixen la zona, empremtes o icones que facin dels productes artesanals un recordatori permanent de les Terres de l’Ebre, i que servirà com a projecte turístic per poder-ne desenvolupar la venda en punts estratègics. 

Col·laborar amb les iniciatives de les administracions públiques o entitats privades per promoure l’artesania ebrenca i fomentar l’ús correcte la paraula artesania per fer evitar que no s’identifiqui de manera genèrica amb els oficis i productes artesanals.
Recaptar recursos en base a convenis, concursos, etc. i gestionar-los en beneficide la pròpia associació o bé canalitzant-les als artesans de les Terres de l’Ebre. 

Participar en Fires i altres esdeveniments públics de la promoció dels artesans i els seus productes amb el segell de Terres de l’Ebre.
Promoure criteris d’homologació dels estudis d’artesania davant les institucions, afavorint també projectes d’investigació i recerca etnològica en el camp del oficis artesans.
I qualsevol altra activitat que sigui necessària, per complir les finalitats socials.
Article 4
El domicili de l’Associació d’Artesans de Terres d’Ebre s’estableix al carrer.                           
C. Cervantes, 7
43500 Tortosa (Tarragona)
Espanya
Article 5


Es podrà acordar el canvi de domicili o l’obertura de delegacions en altres parts del territori, que hauran de ser degudament comunicades al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.


CAPÍTOL  II
Els membres de l’Associació,  els seus drets i les seves obligacions:
Article 6


S’estableixen dues categories:
1. Socis de ple dret
2. Membres promotors
1. Poden ser socis de ple dret d’ Aart.TEbre, aquells artesans/es que així ho sol·licitin quan reuneixin les següents condicions:


a) Ser artesà/na homologat seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya.

b)Estar interessats/des en el compliment de les finalitats d’Aart.TEbre i  comprometre’s a col·laborar amb els altres artesans/es membres.
2. També podran ingressar  com a membres promotors d’Aart.TEbre, totes aquelles entitats públiques o privades que es proposin  impulsar  o recolzar els objectius d’Aart.TEbre. Els membres promotors podran participar en les activitats que l’associació organitzi i tot i no poder escollir o ser escollits per ocupar els càrrecs polítics ni disposar  de dret de vot, tindran dret de veu en les reunions i assemblees a les que concorrin. En aquet sentit,  podran assistir  a totes les reunions de l’Assemblea i només en caràcter excepcional a alguna reunió de la Junta Directiva, quan els membres d’aquest òrgan en consideri necessària la seva assistència. 
Article 7
El procediment d’admissiód’un artesà/na a l’Associació d’Artesans de les Terres de l’Ebre, s’iniciarà a través de l’aportació dels següents documents :
– Sol·licitud dirigida  al President  d’Aart.TEbre, en què l’artesà/na manifesti l’interés  en associar-se.
– Certificació de l’organisme competent, que acredita la inscripció de l’artesà/na al registre corresponent.
De tota  la documentació rebuda, el president d’Aart.TEbre en donarà compte a la Junta Directiva, la qual n’acordarà  de manera motivada, l’admissió o denegació sense recurs posterior. En cas que l’entitat en qüestió no sigui admesa per poder tornar a presentar una altra sol·licitud sobre la mateixa qüestió, caldrà que hagi transcorregut al menys un any des de l’anterior demanda.
Article 8 


Són drets dels membres socis de ple dret de l’associació:
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
h) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
i) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
j) Formar part dels grups de treball.
k) Posseir un exemplar dels estatuts.
l) Consultar els llibres de l’associació.
Article 9


Són deures de tots el artesans membres:
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
Article 10
Els membres que incompleixin les seves obligacions, podran ser objecte de sancions, que podran anar des d’una simple amonestació pública en assemblea, passant per la suspensió dels seus drets com a mínim durant un trimestre i fins i tot acordar la separació definitiva d’Aart.TEbre. No obstant no podrà ser separada de la mateixa cap artesà membre, sense abans haver estat escoltat.
Article 11
Els artesans/es membres poden perdre la seva condició de membres Associats:         
a)De manera voluntària, sol·licitant-ne la baixa, mitjançant escrit dirigit al president d’Aart.TEbre. Aquest escrit  haurà d’anar acompanyat del corresponent acord adoptat per l’Assemblea General on s’expressi la intenció d’abandonar la associació.
b) Per incórrer en les següents irregularitats:
b.1) Infringir de manera greu i reiterada les normes vigents en matèria d’associació o els preceptes contingut en els present estatuts.
b.2) Apartar-se de manera evident de les finalitats pròpies per les que l’associació fou creada i que, en el seu moment li van permetre entrar  Aart.TEbre.
b.3) No satisfer la quota acordada per Aart.TEbre, durant 12 mesos consecutius sense que existeixi cap causa que en justifiqui el retard. Transcorregut el termini, si la Junta Directiva no identifica cap justa causa per la manca de pagament, decretarà la baixa de l’artesà mitjançant acord raonat. 
 Serà la Junta Directiva d’Aart.TEbre qui serà competent per instruir el procediment de sanció que haurà d’informar a la persona afectada per exercir el seu dret d’al·legar i dictar resolució motivada.
CAPITOL III
L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 12
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i està integrada per la totalitat pels artesans membres. Cada membre artesà/na tindrà dret a vot.
Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 13
L’Assemblea General té les facultats següents:
a)  Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c)Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e)Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f)Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g)Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Els acords a l’assemblea s’aproven per majoria simple de vots.
Article 14
L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any dins del sis primers mesos.
Les convocatòries de les Assemblees Generals, siguin ordinàries o extraordinàries, es faran de manera fefaent per escrit, expressant el lloc, data i hora de la reunió, així com també l’ordre del dia.
La convocatòria s’hauria de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorrin la majoria del seus components, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre de socis  que hi concorrin. En qualsevol cas, entre la primera i la segona convocatòria, no hi podrà haver un espai de temps inferior a mitja hora.
LA JUNTA DIRECTIVA

Article 15


La Junta Directiva és l’òrgan executiu d’Aart.TEbre. Porta la gestió administrativa i econòmica i desenvolupa les activitats de l’entitat, tot executant les directrius marcades per l’Assemblea General.
Article 16
La Junta Directiva està formada per un president, dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i un màxim de 3 vocals, càrrecs tots ells, que, necessàriament, hauran de recaure en  artesans amb carnet.
Article 17

Els membres de la Junta Directivaexerciran el seu càrrec per un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits de manera indefinida. La Junta Directiva , però, es renovarà per meitat; en el  primer torn seran renovats  el president , el vicepresident primer, el tresorer i la meitat dels vocals. En segon torn, a l’any següent, es renovaran  el vice-president segon, el secretari  i l’altra meitat dels vocals.
El primer mandat del càrrecs del segon torn durarà un any més.
Article 18
La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes, però es podrà convocar tantes vegades com ho creguin convenient els seus membres quan així ho decideixin per majoria simple. No obstant això, el president o vicepresident hauran de convocar-les necessàriament quan així ho sol·licitin un mínim de tres dels seus membres .
La junta, que en principi serà presidida pel president, quedarà vàlidament constituïda, quan i concorrin  com a mínim, tres dels seus membres i els acords es prendran per majoria simple dels presents.
Article 19
La Junta Directiva té les facultats següents:              
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directivaque s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
k.1) Subvencions o altres ajuts
k.2) L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 20
El president de la Junta Directiva ho serà també d’Aart.TEbre i tindrà les següents atribucions:
– Representar legalment d’Aart.TEbre.
– Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri la Junta Directiva i l’Assemblea General. Dirigir deliberacions d’una i l’altra, decidint amb vot de qualitat, en cas d’empat.
– Proposar el pla d’activitats d’Aart.TEbre a la Junta Directiva i dirigir les seves tasques.
– Ordenar els pagaments acordats vàlidament.
El president estarà assistit per alguns dels dos vicepresidents, el substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.
Article 21
El secretari té al seu càrrec la direcció dels treballs administratius d’Aart.TEbre; rep i tramita les sol·licituds d’ingrés, porta el llibre de registres d’artesans constituïts, aixeca, redacta i signa les actes de les reunions i emet certificats.
Article 22
El tresorer dirigeix la comptabilitat i dóna compte dels ingressos i despeses , així com de l’estat de comptes de l’any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta Directiva, per a què al seu torn,  els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.
Portar el Llibre de caixa, signar els rebuts de quotes, pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en les comptes corrents de l’entitat.
Article 23
Sens perjudici d’allò establert en els articles anteriors, cadascun dels membres de la Junta Directivatindrà totes aquelles funcions que derivin de la naturalesa del càrrec i les altres, els òrgans de govern de l’entitat creguin convenient atribuir en cada cas.
CAPÍTOL IV
DEL RÈGIM ECONÒMIC
Article 24
Aart.TEbre en el moment de la seva constitució no disposa de patrimoni fundacional.
Article 25
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) Les subvencions oficials o particulars
c) Les donacions, les herències o els llegats les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 26
Tots els membres d’Aart.TEbre tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.Incomplir aquest article suposarà incórrer amb l’establer pels estatuts  i podria donar lloc a l’expulsió de l’entitat.
Article 27
L’administració dels fons d’Aart.TEbre es portarà  a terme en tot detall, sotmesa a la corresponent intervenció i publicitat, a fi que els artesans membres puguin tenir coneixement periòdic del destí d’aquell. Anualment se’ls posarà de manifest l’estat de comptes d’ingressos i despeses.
Article  28
En els contes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures  del president, el tresorer i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.
CAPÍTOL V
DE LA DISSOLUCIÓ
Article  29
L’Associació d’Artesans/es de les Terres de l’Ebre podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General extraordinària convocada de manera fefaent, que si haurà d’haver pronunciat a favor per una majoria de 2/3 part del socis presents.
L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor dels objectius estatuaris de l’associació.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
A la ciutat de  Tortosa   el dia 21     d’Octubre   de 2010
Signatures dels socis membres fundadors   

Publicat per aarttebre

Associació d'Artesans de les Terres de l'Ebre

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: